ASZF

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A szerződés területi hatálya:

Az itt rendezett szabályok a reptéri parkoló céljára bekerített területen érvényesek. A szerződés időbeli hatálya: Jelen szerződés a parkolás megkezdésével az üzemeltető és az ügyfelek (a gépjármű vezetője és utasai) között jön létre a gépjármű szabadtéri parkoltatására, tárolására, megőrzésére, repülőtéri transzfer lebonyolítására és az esetlegesen igényelt egyéb szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan az alábbi általános feltételek és szabályzatok szerint: Forgalmi rend Biztonságtechnikai intézkedések Repülőtéri transzfer ügymenet Díjszabás Vegyes rendelkezések

Forgalmi rend

A reptéri parkoló egész területén a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett legnagyobb sebesség 15 km/h. A parkoló területén a gépjárművek mozgatását, parkolását a személyzet irányítja. A gépjárművek lezárt állapotban, a beépített elektronikus és mechanikus védelemmel ellátva tárolhatók. A forgalmi rend a reptéri parkoló kapujának elhagyásáig érvényes.

Biztonságtechnikai intézkedések

A parkolóba történő behajtáskor az üzemeltető, az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a parkolás igénybevételéhez szükséges igazolás, bizonyítás és biztonsági célokra adatrögzítést végez: a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő adatokat rögzíti. a gépjármű jelenlegi állapotát rögzíti, mely aláírásra kerül mind az üzemeltető, mind az ügyfél által.. A parkolás megkezdésekor az üzemeltető felveszi az ügyfél személyes adatait a parkoló lap kiállításához. Az üzemeltető az adatokat kizárólag a reptéri parkoló üzemeltetéséhez használja fel és azokat a jogviszony megszűnése után 30 napig őrzi meg, majd megsemmisíti. Az adatokat, illetve fényképfelvételeket az üzemeltető kizárólag hatósági szerveknek – azok hivatalos dokumentált megkeresésére áll módjában kiadni kizárólag hivatalos az adott hatóság működéséhez szükséges felhasználás céljára. A parkolás megkezdésekor az üzemeletető a fenti dokumentumok, és adatrögzítés alapján parkoló lapot állít ki az ügyfél részére, mely tartalmazza az autó, illetve az ügyfél adatait. (A parkolás befejeztével az autó átvételére a parkoló lapon szereplő, vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott személy jogosult.) Járművel történő kilépés során – amennyiben nyilvánvaló kétség nem merül fel -, úgy a jármű kulcsaival rendelkező és parkoló lapot felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek. A parkoló lapot az ügyfél köteles megőrizni és azt a parkolás befejeztével a személyzetnek átadni. Ennek hiányában, a forgalmi engedélyben szereplő személy tekinthető a gépjármű elvitelére jogosultnak. A parkoló lap elvesztéséből származó károkért és esetleges többletköltségekért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a szabadtéri tárolás során bekövetkezett szennyeződésekért, károkért. Az üzemeltető a gépjármű utas- és csomagterében elhelyezett, vagy ott hagyott vagyontárgyakat nem vizsgálja, azokról adat felvételezés sem történik, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gépjármű utas- és csomagterében hagyott vagyontárgyakért, különösen az audio-, videó-, vagy telekommunikációs és navigációs berendezésekért. A parkoló járműben üzemanyagon kívül más tűz- és robbanásveszélyes, élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgező, romlandó, sugárzó, egyéb ártalmas anyag, bármilyen olyan tárgy, amelynek birtoklását jogszabály tiltja nem tárolható. Amennyiben ennek gyanúja merül fel, úgy az üzemeltető a hatóságot értesíti és a továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el. Ennek megszegéséből keletkező esetleges károkért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, a károk megfizetése az ügyfelet terhelik. A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén, az üzemeltető által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az ügyfélt terheli. A bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetőek az üzemeltetőre.

Repülőtéri transzfer ügymenete

Az üzemeltető az ügyfelei részére, a parkoló és a, Ferihegy 2A és 2/B. repülőtéri terminálok között, kisbusszal biztosítja az oda– és visszautazást (repülőtéri transzfer). A repülőtéri transzfernek nincs díja a transzfer szolgáltatásért ügyfeleink nem fizetnek. Amennyiben az ügyfél a transzfert nem kívánja igénybe venni, úgy az nem jár a díjak módosulásával mivel a transzfer szolgáltatás ingyenes. A repülőtéri transzfer a parkoló lap átvétele után vehető igénybe a kért terminálhoz. A visszautazás során a repülőgép leszállását követően, a parkoló lapon található telefonszámon kérjük jelezni az igényt az ingyenes transzferre. A transzferszolgáltatást az üzemeltető igény szerint biztosítja. Az üzemeltető vállalja, hogy az igény jelzését követően, beérkezéskor 0-15 percen belül rendelkezésre áll a busz, visszaérkezéskor pedig maximum 25 percen belül. A menetidő a parkoló és a terminálok között kb. 5-15 perc, forgalomtól függően. Az ügyfél kizárólagos érdekkörébe tartozik, hogy a fenti időigényt az utazásához szükséges mértékben figyelembe vegye. Az üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet, hogy a fent jelzett időn belül az utasok eljussanak a reptérre vagy a parkolóhoz, azonban nem vállal felelésséget az esetleges műszaki, elkerülhetetlen forgalmi vagy hatósági intézkedések során bekövetkezett estleges késésekért. A repülőgépek elérésével kapcsolatos igények érvényesítése kizárt. A személyzet segíti az ügyfelek biztonságos be- és kiszállását, csomagjaik pakolását. Az üzemeltető kizárhatja a szolgáltatásból azon ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (láthatóan ittas, vagy bódult személyek). Az ügyfél utasként is vállalja a rá vonatkozó KRESZ előírások és a kulturált utazás követelményeinek betartását.

Díjszabás

A mindenkori díjszabás megtalálható honlapunkon, illetve irodánkban. Az ügyfél a parkolási díjat távozáskor fizeti meg kézpénzben (Fizetés Euróba is történhet, visszaadni viszont forintba tudunk). Az ügyfél tudomásul veszi, hogy gépjárművével a parkolót a parkolási díj megfizetése után hagyhatja el, vita esetén a személyzet az autót visszatarthatja. A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartására az ügyfél nem alapíthat további igényeket. Amennyiben a gépjárművet a parkolóból parkoló lapot felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy az üzemeltető a rendelkezési jogot külön is vizsgálja. A személyzet a járművezetőt felhívja személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat bemutatására. Amennyiben járművezető és a tulajdonjogot igazoló okiratban feltüntetett személy nem azonos, úgy legalább két tanú olvasható aláírásával és lakcímével ellátott magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányának átadása is kötelező. Kétség esetén az üzemeltető jogosult a hatósági intézkedést kérni, amely megtörténtéig a járművet visszatarthatja. A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen, vagy közvetett igény érvényesítése az üzemeltetővel szemben kizárt.

Vegyes rendelkezések

Az üzemeltető kötelezettsége: a mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabadtéri őrzött parkolóban tárolja, a gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban a kulcsokkal rendelkező és parkoló lapot felmutató személynek a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja, a parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítja és a transzfer-ügymenet szerint Ferihegy 2/A. és Ferihegy 2/B. terminálokhoz repülőtéri transzferszolgáltatást nyújt. Az ügyfél az üzemeltető nyilvántartása szerinti díjak megfizetésre és a parkoló lap megőrzésére, valamint a Parkolási Szabályzat betartására köteles. A reptéri parkoló üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére – jelen szabályzat betartatásán túl – nem tud teljes körűen befolyást gyakorolni. Az üzemeltető – amennyiben a fenti szabályokat maradéktalanul betartja és betartatja – ezen túlmenően nem felelős harmadik személy felróható magatartásáért, különösen az általuk szándékosan és elháríthatatlanul okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban. A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a végrehajtására kiadott jogszabályok és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok és hatósági előírások ide vonatkoztatható rendelkezései az irányadóak.

Ha kocsi mosáskor cégünk teljes felelőseget vállal amennyiben ő a kár okozója.

Amennyiben más a kár okozója a kötelező felelősség biztósítás lép érvénybe

1. A mosás igénybe vételéhez a gépkocsi kulcsát le kell adni a parkolóba

2. Autóját körbe videozzuk, kilóméter óra állását rögzítjük

3. Ha telefonon rendeli parkolóját jelezze kollágánknak a mosás miatt és ő bejegyzi a megjegyzés rovatba. Ha online regisztrál kérjük írja bele a mejegyzés rovatba hogy milyen mosást kér és milyen az autó tipúsa.

Vecsés 2013.07.01.