GDPR

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018.


Általános rendelkezések
A Parkolj csendesen Kft
(székhelye: 2220 Vecsés ferenc u 7,
adószám: 12169272-1-13,


mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http:// parkoljcsendesen.hu weboldal és az ott meghatározott
egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz
kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő
belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen rendelkezéseit.
A szabályzat meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját,
valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság
követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek
magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi
feldolgozása, illetőleg kezelése során.


1. Értelmező rendelkezések


1.1.Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy
amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja.


1.2. Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége,
így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,
törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,

hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

1.3. Személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy
több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.


1.4. Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és
amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.


1.5. Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a
technikai feladatot az adaton végzik.


1.6. Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok
feldolgozását végzi.


1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy.


2. Az adatkezelő megnevezése Szervezet neve:
Parkolj csendesen Kft
Székhelye: 2220 vecsés Ferenc utca 7
Szervezet adószáma: 12169272-1-13
Email: info@parkoljcsendesen.hu
A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság

arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai
nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági
viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók
ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.


3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:
Az adatokat az Adatkezelő Alapszabályában és SZMSZ-ében meghatározott vezetősége, illetve a
vezetőség által külön ferre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni Adatkezelő az adatokat nem
teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.


4. A kezelt személyes adatok köre arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek
vonatkozásában értelmezhetők.


A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít.
4.1. A parkoló hely foglalása során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes
adatokat: – Ügyfél neve, – E-mail címe, – Telefonszáma.


4.2. A parkoljcsendesen.hu (továbbiakban: Weboldal) adatbázisa az Ügyfél adatait a foglaláskor nyújtott
ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem
reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult. A
parkolási kinyomtatott adatlapokat Az utas vissza érkezése után 24 órával megsemmisítjük.


4.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a
szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított
kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg
azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat
automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.


4.4. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési
jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.


4.5. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.


5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja


5.1. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben
megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően
történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal
használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.


5.2. Az adatkezelés célja a pszichoterápiával, különösen az aktív-analízissel
kapcsolatostartalomszolgáltatás és az ezzel, valamint az Adatkezelő egyesület működésével összefüggő
egyéb információk megadása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz
kötötten tárolja. Ügyfél a weboldalon történő foglalásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az
alábbi célokra felhasználhassuk: Parkoló foglalása


5.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi
felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások
igénybevétele során a kapcsolattartási célokat szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra
vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél
kifejezett hozzájárulásával küld a foglalás során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és a
gyakorlások szervezésével kapcsolatos információkat tartalmazó üzeneteket


5.4. Az Ügyfél által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő: az folyamat
során kapcsolattartási célokat szolgál.


5.5. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az
automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai
fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok
(naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél
számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és
böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása
egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése,
másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények

elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél
azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja
össze.


5.6. A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az
Adatkezelőigénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc.
Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal
felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal
használatával hozzájárul.


5.7. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása
hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett
hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.


5.8. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor
egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű
felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.


6. Az adatkezelés időtartama


6.1. A foglalás során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig
tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat
törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a
bejelentkezést követően a „Saját fiókban” kezdeményezheti.


6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott
megőrzési kötelezettségek teljesítését.


7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre


7.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni,
azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.


7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás
rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.
Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.


7.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.


8. Az ügyfél jogai


8.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes
adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az
e pontban megadott elérhetőségek útján.


8.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a
kért tájékoztatást.


8.3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő
munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
Levelezési cím: 2220 Vecsés Fő u 15/b
E-mail: info@parkoljcsendesen.hu


8.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni.
Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem
beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra
helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges
adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.


8.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.

Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest,
Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz


8.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta
meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az
Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető
segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása
céljából.


9. Egyéb rendelkezések


9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak
össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.


9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő
célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását
megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan
harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú
kötelezettségeinek teljesítésére. 9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a
szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.
ADATKEZEŐ NYILATKOZATA Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen AVAKASZT
tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen
AVAKASZT-ban megfogalmazott előírásoknak.